Gipsundskogen, Rygge

Gipsundskogen ligger innenfor det regionale næringsområdet Nb-1 i fylkesplanen for Østfold. Området planlegges som en utvidelse av Rygge Næringspark Østfold. Loe Utvikling arbeider med planprosesser for å få de ca 170 daa tomtearealene avsatt til utbygging etter 2024.